Innenfor kulturlandskapet er det kartlagt flere viktige og nasjonalt sjeldne naturtyper. Fjøshagen er en slåttemark hvor det er registrert over 60 ulike arter.  Det er godt over gjennomsnittet på sørlandske slåtteenger.  Den er derfor kategorisert som svært viktig (A) i nasjonal sammenheng.
Helt syd på Furøya finnes det en naturtype som heter rikt strandberg.  Også den er nasjonal viktig (A).
På Hestøya finner vi Strandeng og strandsump  (A). Her vokser den sjeldne og rødlistede strandrødtopp.

Sitronsommerfugler i blomstereng

Blomstereng med sitronsommerfugler

Strandrødtopp - sjelden plante

Den sjeldne, rødlistede planten strandrødtopp, vokser på Furøya.

Naturverdier
En skjøtselsplan utarbeidet av Ellen Svalheim, Bioforsk, viser at landskapet huser flere naturtyper av nasjonal verdi som hører hjemme i kategorien A – svært viktig.
Det gjelder Fjøshagen, en lågurtslåtteeng hvor flere “gamle” arter har dukket opp igjen etter at enga er ryddet og skjøttet. Videre finner vi naturtypen Rikt strandberg langs sydskrenten av Furøya. Denne karakteriseres som en stor og velutviklet lokalitet. Og til slutt naturtypen Strandeng og strandsump på Hestodden.
Store, gamle og eventuelt hule eiketrær er av Miljødirektoratet definert som en egen naturtype. Dette fordi et utrolig høyt antall andre arter bruker disse trærne som tilholdssted hele eller deler av sitt liv. På Furøya er det over et dusin slike trær, hvor eika ved Grindekra midt på Furøya er den mektigste av alle med sine 4,5 m i omkrets.
Ser en på Furøya og Hestøya med et blikk ovenfra, er det nok mangfoldet som blir fellesnevneren for naturverdiene. Kulturlandskapet, svabergene, småstrendene, skjellbankene på strendene, kjempetrær, “villmark” og fremmede treslag.