Insects in natureFurøya har flere teiger med gammel slåttemark. Vi ønsker å ta vare på de artsrike blomsterengene fordi det bidrar til et høyt antall bestøvende villbier og humler. Uten disse flittige insektene, som flyr fra blomst til blomst, vil bestøvningen av planter til menneskeføde og dyrefôr svikte.

Fra blomst til blomst

Bestøving (pollinering) av planter handler ganske enkelt om å flytte blomsterstøv (pollen) fra støvbærerne på den hannlige delen av planten over til arret på den hunnlige blomsten. I noen tilfeller vokser hannblomster og hunnblomster på forskjellige planter (eksempelvis selje og vier). Belønningen insektene får for å flytte blomsterstøvet, er energirik nektar. Plantene lokker insektene til seg ved hjelp av fargerike blomster og attraktive dufter. Insektenes betydning er spesielt stor for produksjon av frukt, bær og grønnsaker.

Når blomstene forsvinner – forsvinner også insektene

Erteplanter og kløverplanter har vært viktige planter i åkerlandskapet da de har bidrat til, at jorda nitrogengjødsles på en naturlig måte. Med nye dyrkningsmetoder har rødkløveren i stor grad blitt erstattet med kunstgjødsel, og åkrene blir brukt til siloslått med blomsterløse gressarter. Dermed forsvinner både blomsterplantene, humlene og villbiene.