Langs veiene og rundt dyrket mark er det flotte, gamle steingjerder. Stein fra jordrydding ble brukt til å bygge gjerder for å holde beitedyra ute fra den dyrkede marka. Ved den store eika midt på øya, går det to parallelle steingjerder, slik at de danner en gate. Den ledet beitedyra fra et beiteområde til et annet. På Sørlandet kaller vi slike doble steingjerder for rennegarder.

Steingjerder, fegate

Steingjerder lagt som et dobbelt steingjerde – en fegate, eller rennegard som vi lokalt kaller det, ledet beitedyra over til de frie beiteområdene på Hestøya, hvor det ikke var inngjerdede områder.

Steingjerdene
Steingjerdene ble lagt for å kunne sperre av dyrka mark og beiteområder slik at man hadde kontroll på hvor dyra beitet. Totalt er det over 1,6 km med slike gjerder på Furøya. Det har vært et stort arbeid å mure opp disse steingjerdene, men vi vet ikke sikkert hvem som har gjort arbeidet. Mye taler imidlertid for at det er sjøfolk fra skuter i opplag som har gjort dette tunge arbeidet på oppdrag fra grunneieren.

Steingjerde mellom innmark og utmark

Steingjerdene skilte innmark fra utmark, og åpningene i gjerdene ble gjerne stengt med ei tregrind.