Furøya ligger midt i Oksefjorden, tre km fra byens sentrum, og er et verdifullt kulturmiljø og et levende kulturminne. Øyas sentrale plassering i Tvedestrandsfjorden og mange års tilrettelegging for friluftsliv, gjør at Furøya har høy verdi som friluftsområde og er i dag et av Tvedestrands mest populære friluftsområder. Furøya har også flere områder med verdifull natur både på land og i sjøen, som slåttemarker, rik edelløvskog, strandenger og ålegrasenger, men også områder plantet med fremmede treslag.

Så lenge øya var i privat eie, fram til høsten 1993, var øya meget privat. I dag ligger det en klar forutsetning for nye eierne at alt utomhus skal være tilgjengelig for allmennheten til enhver tid.
De naturgitte friluftsverdiene ligger først og fremst i opplevelsen av kulturlandskapet. En spasertur langs stier og veier hvor grenene fra store, monumentale eiketrær henger over åpne glenner og jordteiger gir ro i sinnet. De jordene som er noenlunde flate kan brukes til lek og ballspill. Mange overnatter i telt på Furøya eller Hestøya.
Båtfolket har fått øynene opp for stedets kvaliteter. De siste årene er det bygget 3 store gjestebrygger hvor båtene ligger trygt natten over. Her kan de kose seg med grilling i solnedgangen og gå måneskinnsturer på øya. I flere lune viker finner man små sandstrender hvor de minste kan bade trygt.

Furøya foto Øivind Berg

Furøyas hovedbygninger sett fra Hestodden. Foto: Øivind Berg

Furøya og Hestøya ble fredet med hjemmel i lov om kulturminner av 9. juni 1978 nr 50 § 15 og § 19 i januar 2002. Fredningsvedtaket omfatter hele Furøya og Hestøya med samtlige bygninger. Etter at eiendommen er overført til Furøya IKS er forvaltningen av bygninger og anlegg tillagt Aust-Agder fylkeskommune. I fredningsvedtaket står det bl.a.:
“Formålet med fredningen er å bevare Furøya som et kulturminne som viser den historiske utviklingen fra marginal gårdsdrift, via hogge- og lagerplass for tømmer, til dagens fritidsanlegg med friluftsliv, og å belyse viktige sider ved norsk bygningshistorie.”

Furøya og Hestøya har status som “Statlig sikret friluftslivsområde” og er omtalt i Forvaltningsplan for statlig sikrede friluftslivsområder 2013 – 2018.